Tájékoztató a szerkezetátalakítási és átállítási támogatással kapcsolatban

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatáshoz kapcsolódó egyéni terv benyújtási időszaka 2020. november 16 – 30. Érdemes fokozottan figyelni az egyéni tervek kitöltése során a csatolandó dokumentumok meglétére!

A benyújtandó dokumentumok listája:

Amennyiben a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, vagy a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti magánokirat(ok), amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni. A nyilatkozat mintája a 108/2020. (XI. 14.) számú Kincstár Közlemény 1. melléklete. (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/108-2020-xi-14-szamu-kincstar-kozlemeny)

Újratelepítési engedély, vagy az átváltott telepítési engedély másolata – kivéve a szőlőültetvénytermesztéstechnológiai módszereinek javítása tevékenység végrehajtása esetén.

Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolása az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről.

Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolása az egyéni tervben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek minősül-e, valamint az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről.

Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített oldalnézeti vázrajz. Elérhető sablon: http://www.hnt.hu/nyomtatvanyok/borszolo-telepitese-es-kivagasa/

Családi gazdaság tagja által benyújtott egyéni terv esetében a családi gazdaság meglétét igazoló határozat másolata.

Az alábbi dokumentum beszerzése szükséges, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó 2 pontértéket.

Az iskolai végzettséget hitelt érdemlően igazoló irat(ok) másolata(i), amennyiben a kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével

Az alábbi dokumentumok egyikének beszerzése szükséges, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó 14 pontértéket.

Hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező rendelkezik a támogatással érintett ültetvény termésére a termőre fordulását követően legalább 5 borpiaci évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást követően legalább 3 éves felmondási időt tartalmazó szerződéssel

vagy

Hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább 5 évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében értékesítette

vagy

Elismert termelői integrációs szervezet igazolása a kérelmező fennálló tagságáról

vagy

Bor előállítására vonatkozó érvényes működési engedély másolata, ha a kérelmező érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkezik, továbbá

ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedéllyel közeli hozzátartozója rendelkezik, akkor a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolata,

ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedélyes a kérelmező tulajdonában álló vállalkozásnak tagja, akkor a vállalkozás igazolása az érvényes borászati üzem működési engedélyes vállalkozásban betöltött tagságról,

ha a kérelmező vállalkozás valamely tagjának közeli hozzátartozója rendelkezik érvényes borászati üzemengedéllyel, akkor a vállalkozás igazolása a tag vállalkozásban betöltött tagságáról, valamint a tag és a borászati üzemengedéllyel rendelkező természetes személy között fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolata vagy

kapcsolt vállalkozás esetén arra vonatkozó irat másolata, hogy a bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkező kapcsolt vállalkozás a kérelmező kapcsolt vállalkozása.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a Polgári Törvénykönyvben foglalt közei hozzátartozói kapcsolatot (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) okirattal szükséges igazolni, a kérelmező nyilatkozata erről nem elegendő.

Ennek megfelelően anyakönyvi kivonatok, határozatok, jegyzői/közjegyzői okiratok, esetleg okmányok másolatai fogadhatók el erre vonatkozóan.

Az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

a szállított termékekért fizetendő ár,

a szállítandó termékek mennyisége és minősége,

a szállítások ütemezése,

a szerződés időtartama, amely lehet határozott vagy határozatlan,

felmondási záradék,

a kifizetési időszakokra és eljárásokra vonatkozó részletek,

a mezőgazdasági termékek átvételére vagy szállítására vonatkozó rendelkezések, valamint

a vis maior esetén alkalmazandó szabályok.

A fentieknek megfelelően a megkötött szerződésnek elengedhetetlen eleme a termékért fizetendő ár. Az ár meghatározása két módon is történhet:

lehet állandó (vagyis a szerződésben számszerűen rögzített), vagy

olyan képlet, amely alkalmas az ár pontos kiszámítására.

Példa a képletre:

a HNT által kiadott árprognózisban szereplő összeg, de legalább 150 Ft/kg,

150 Ft/kg, de legalább 1.200.000,- Ft/ha.

Ennek megfelelően a „piaci ár” fordulat szerződésbe foglalása nem számít képletnek, az ilyen szerződésre pluszpont nem adható.

A hegybírói igazolás iránti kérelmek elérhetőek a HNT honlapján:
http://www.hnt.hu/nyomtatvanyok/borszolo-telepitese-es-kivagasa/

A Magyar Államkincstár kitöltési útmutatója elérhető az alábbi linken:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8915166/Beny%C3%BAjt%C3%A1si+seg%C3%A9dlet_egy%C3%A9ni+terv+2020_2021.pdf/08304b86-4fd0-48c0-81d8-7d3ec1b2f716?version=1.0

Általános tudnivalók a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó kérelmek – egyéni terv és kifizetési kérelem – elektronikus benyújtásához:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8915166/%C3%81ltal%C3%A1nos+inform%C3%A1ci%C3%B3k_k%C3%A9relembeny%C3%BAjt%C3%A1s.pdf/2dc86ed1-a525-4fd8-85ad-2cc9bd33e727?version=1.0

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet elérhető az alábbi linken:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222752.391519

(Forrás: HNT)